Wiadomości - Przemysł gumowy z kraju

Branża recyklingowa apeluje do branży oponiarskiej o współpracę

09.10.2020

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu nawołuje przemysł oponiarski do współpracy w obszarze recyklingu materiałowego, w tym wytwarzania wyżej przetworzonych produktów powstałych z recyklatów gumowych, jako odpowiedzi na postulaty Gospodarki Obiegu Zamkniętego i nowej dyrektywy odpadowej UE.

Firmy zrzeszone w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zauważają, iż nowe wyzwania stające przed systemem gospodarki odpadami w wyniku znowelizowania dyrektywy w sprawie odpadów i przeniesienia w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) pełnej odpowiedzialność (również finansowej) za recykling wprowadzonych na rynek produktów na poziomie wyznaczonym przez unijne instytucje właśnie na producentów wymagają od producentów opon faktycznego „zamknięcia pętli” gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Recyklerzy z Klastra od wielu lat wspierają producentów w zakresie realizacji spoczywających na nich obowiązku recyklingu i odzysku potwierdzając stosownymi dokumentami (DPR/DPO) przeprowadzenie procesu recyklingu i/lub odzysku. Wprowadzona modyfikacja unijnego prawa w kierunku nadrzędności procesów recyklingu nad odzyskiem energetycznym oraz literalny zakaz poddawania utylizacji z odzyskiem ciepła czystych strumieni odpadów (zużyte opony są wzorcowym przykładem takiego strumienia) stawia przed branżą recyklingu zużytych opon zupełnie nowe wyzwania zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

- Uchwalony w dyrektywach UE rosnący poziom recyklingu zużytych opon to nie tylko konieczność inwestycji w kolejne instalacje recyklingu, ale to również pytanie o przeznaczenie i pełne zagospodarowanie powstających w wyniku tego procesu produktów (regranulatów gumowych, drutu stalowego czy frakcji tekstylnej). Dopiero z chwilą ponownego zastosowania odseparowanych od siebie w procesie recyklingu materiałów do produkcji kolejnych, nowych wyrobów można uznać, że „pętla GOZ” została skutecznie zamknięta, a strumień odpadów zasili gospodarkę pod postacią surowców wtórnych. Realizując do tej pory obowiązek recyklingu na poziomie 30% masy opon wprowadzonych na rynek sami recyklerzy znajdowali odbiorców dla poszczególnych frakcji, choć pojawiające się ograniczenia w wyniku wprowadzania przepisów dotyczących REACH, czy przedostawania się mikroplastików do środowiska coraz poważniej ograniczają możliwości niektórych zastosowań regranulatów gumowych. Ponadto nowe regulacje w zakresie kaloryczności paliw alternatywnych (RDF) i zasad eksploatacji instalacji termicznej obróbki odpadów utrudniają znacząco utylizację frakcji tekstylnej. W tej sytuacji poszukiwanie kolejnych implementacji dla uzyskanych w procesach recyklingu frakcji wymaga zaangażowania dużych sił i środków w obszarze badań oraz rozwoju. Niestety zaczyna to powoli przekraczać możliwości recyklerów, którzy w większości są firmami małymi lub średnimi nie dysponującymi ani odpowiednią infrastrukturą badawczą, ani potencjałem finansowym niezbędnym do wdrażania nowych produktów z recyklingu – komentuje prof. Joanna Kulczycka, prezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Jednym z nowych wyzwań, jakie przed wprowadzającymi stawia ostatnia nowelizacja dyrektywy w sprawie odpadów jest zastosowanie ekoprojektowania wyrobów, które z jednej strony powinna zapewnić pełną recyklowalność produktów w oparciu o znane technologie, z drugiej umożliwić ponowne wykorzystanie odzyskanych w procesie recyklingu surowców przy ich produkcji w możliwie największym stopniu. Przykładowo branża opakowań z PET została już zobowiązana do ponownego wykorzystania recyklatów w produkcji na poziomie co najmniej 30% i podobnych regulacji należy się spodziewać dla pozostałych branż i strumieni materiałowych.

- Liczymy, że zarówno producenci opon, dysponujący zarówno dużą wiedzą naukową i doświadczeniem w zakresie receptur mieszanek gumowych, jak i niezbędną infrastrukturą badawczą w tym zakresie oraz niezbędnym potencjałem finansowym i organizacyjnym włączą się w prace, by wspólnie wiedzę i doświadczenie przekuć na konkretne rozwiązania produktowe. Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań zmierzających do pełnego recyklingu materiałowego zużytych opon poprzez zaangażowaną współpracę w zakresie dopasowania charakterystyk stosowanych mieszanek do wymagań środowiskowych (np. zawartość WWA i innych substancji znajdujących się pod nadzorem REACH), ponownego zagospodarowania wszystkich frakcji powstających w wyniku recyklingu zużytych opon (szczególnie frakcji tekstylnej i granulatu gumowego) oraz lobbingu w zakresie wykluczenia regranulatów SBR z regulacji dotyczących mikroplastików i ich przedostawania się do środowiska naturalnego. Jedynie zwarty front i wspólne wysiłki producentów oraz recyklerów opon pozwolą nam spełnić z jednej strony rosnące oczekiwania w zakresie realizacji pełnego odzysku materiałów w ramach GOZ na poziomie 50%, z drugiej zapewnić konsumentów oraz instytucje kontrolne o poczuciu odpowiedzialności branży oponiarskiej za stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia społeczeństwa – dodaje Joanna Kulczycka, prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Wyświetlono: 447

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej