Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Brak porozumienia IKS Solino i CIECH w sprawie budowy rurociągu solankowego

05.06.2017

Nie istnieje odpowiednia współpraca pomiędzy spółkami CIECH i IKS Solino (spółka z Grupy Orlen), co uniemożliwia terminowe zakończenie przez IKS Solino prac inwestycyjnych zapewniających opróżnianie magazynów ropy i paliw zarządzanych przez tę firmę zgodnie z parametrami, które będą obowiązywały od początku 2018 r.

Informację o problemie przekazała Najwyższa Izba Kontroli. Wskazała ona, iż problemy IKS Solino dotyczą możliwości prowadzenia działań inwestycyjnych mających na celu dostosowanie infrastruktury magazynowej spółki do wymogów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, począwszy od 1 stycznia 2018 r. r. Od tego momentu spółka będzie miała obowiązek udostępnić ropę naftową w terminie 150 dni. IKS Solino jest właścicielem jedynego w Polsce podziemnego magazynu kawernowego, którego pojemność, wynosząca 6,13 mln m3, pozwala na zgromadzenie ponad 90% krajowych zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.

Spółka IKS Solino nie uzyskała dotychczas zgody na przeprowadzenie rurociągu solankowego przez teren spółki CIECH. Tymczasem rurociąg solankowy jest niezbędny do manewrowania zapasami ropy naftowej, ponieważ opróżnianie magazynu ropy naftowej następuje poprzez wtłaczanie roztworu solanki do magazynu. Sytuacja powoduje, że być może IKS Solino będzie musiało zbudować infrastrukturę, czyli alternatywny rurociąg w stosunku do pierwotnie planowanego, a według danych spółki koszty dodatkowej inwestycji mogą kształtować się na poziomie ok. 480 mln zł. Ponadto, część zadań inwestycyjnych, które są obecnie prowadzone przez IKS Solino, zależy od uzgodnień ze spółką PERN. Prowadzone od ponad trzech lat negocjacje nie przyniosły .jak dotąd oczekiwanych rezultatów. PKN Orlen (właściciel IKS Solino) i PERN nie uzgodniły włączenia sytemu magazynów ropy naftowej i paliw kopalni Góra, którą zarządza IKS Solino, z drugą nitką z zachodniego rurociągu Przyjaźń, która należy do PERN.

Czego w szczegółach dotyczy problem?

Otóż firma IKS Solino nie uzgodniła ze spółką PERN sposobu połączenia magazynu ropy naftowej i paliw kopalni Góra z drugą nitką zachodniego rurociągu Przyjaźń. Równocześnie IKS Solino nie uzyskała zgody CIECH na poprowadzenie rurociągu solankowego przez teren należący do tej spółki, chociaż CIECH wcześniej wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

Plany IKS Solino zakładały wybudowanie tzw. łącznika, tj. rurociągu solankowego między kopalniami Mogilno i Góra, będącymi własnością IKS Solino. Z uwagi na fakt, że część rurociągu miała przechodzić przez tereny należące do CIECH, to od 2014 r. do lutego 2016 r. prowadzone były pomiędzy stronami rozmowy uzgodnieniowe. CIECH zgodził się, aby na jego gruntach poprowadzono rurociąg solankowy łączący kopalnie Solino i Mogilno. Zgodził się również odsprzedać elementy infrastruktury krytycznej (rurociągi solankowe). Pomimo tych uzgodnień nie doszło jednak do podpisania umowy notarialnej. CIECH uzależnił bowiem podpisanie porozumienia w sprawie budowy łącznika od zawarcia przez strony umowy, ustalającej zasady współpracy w zakresie dostaw solanki po 2025 r. 

Według CIECH negocjacje prowadzone były w ramach przysługującej każdej ze stron swobody podejmowania decyzji i poszanowania prawa własności i to przedstawiciele IKS Solino zerwali negocjacje. Prezes IKS Solino wyjaśnił natomiast, iż w obawie o zarzut działania na szkodę spółki, wobec trudnych do określenia przyszłych kosztów, odstąpiono od zapisania w umowie stałej ceny dla dostaw solanki po 2025 r., przez okres 10 lat i nie podpisano przedmiotowej umowy. 

W sprawie budowy łącznika przechodzącego przez teren CIECH spółka IKS Solino posiadała gotową koncepcję projektu technicznego i kosztorys inwestorski wraz z wszystkimi uzgodnieniami (decyzje środowiskowe, lokalizacyjne, wstępne zgody właścicieli gruntów). Jednakże zmiana stanowiska przez CIECH spowodowała, że IKS Solino jest obecnie na etapie opracowywania nowych planów i projektów, dotyczących obejścia terenów należących do tej spółki i wybudowania dłuższego rurociągu i droższego o ok. 15 mln zł.

Obecnie trwają uzgodnienia techniczne i projektowe oraz negocjacje umowy regulującej wysokość opłat gwarancyjnych PERN w zamian za zapewnienie gotowości do tłoczeń z wymaganą wydajnością. 

Odnośnie do połączenia rurociągu ropy z IKS Solino z drugą nitką rurociągu Przyjaźń, to PERN kwestionuje możliwość jej realizacji ze względu na ograniczenie zdolności dostaw ropy naftowej dla rafinerii niemieckich, jednakże wstępnie zaakceptował modernizację pierwszej nitki rurociągu Przyjaźń poprzez budowę dodatkowych stacji pomp. Według wyliczeń PERN, obecna ilość zgromadzonych zapasów interwencyjnych (znacznie niższa od możliwości magazynowych), może zostać wytłoczona z kawern w terminie 150 dni za pomocą obecnej infrastruktury przesyłowej. Spółka IKS Solino, opracowała również koncepcję budowy infrastruktury alternatywnej, która będzie niezbędna w przypadku braku porozumienia ze spółką PERN. W jej skład wchodzi rurociąg surowcowy IKS Solino – Rafineria Płock (przewidywany koszt 300 mln zł), rurociąg paliwowy IKS Solino – SZ Sobótka (120 mln  zł) lub terminal paliwowy w miejscowości Góra.

IKS Solino dysponuje 12 kawernami solnym (podziemne magazyny), z których w siedmiu magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu olej napędowy i opałowy.

Wyświetlono: 1047

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej