Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF: niewielki wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 r.

13.05.2019

Wyższa sprzedaż i niższy zysk to dorobek BASF w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku.

W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż Grupy BASF wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 3%, do poziomu 16,2 mld euro. Zysk netto zmniejszył się o 273 mln euro do 1,4 mld euro. W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 549 mln euro, do kwoty 1,7 mld euro. Było to spowodowane znacznie niższym udziałem segmentów Materiały i Chemikalia. W pierwszym kwartale ubiegłego roku BASF odnotował w tych segmentach wyjątkowo wysokie marże na izocyjaniany oraz krakery.

BASF przyznaje, że globalny wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale 2019 r. ukształtowany był wydarzeniami geopolitycznymi i konfliktami handlowymi, zwłaszcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W konsekwencji firma doświadczyła słabnącego popytu ze strony kluczowych branż, w szczególności sektora motoryzacyjnego.

Ceny spadły o 2% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, co dotyczyło w głównej mierze działalności związanej z izocyjanianami i krakerami. Wyższe ceny w segmentach Technologii powierzchniowych, Rozwiązań dla rolnictwa oraz Rozwiązań dla przemysłu tylko częściowo zrekompensowały oczekiwany spadek cen w segmentach Materiałów i Chemikaliów. Wolumeny sprzedaży w Grupie BASF spadły o 4%. Wzrost sprzedaży był napędzany głównie przez efekt portfelowy w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa, wynikającego z nabycia znaczących biznesów oraz aktywów firmy Bayer w sierpniu 2018 r. Pozytywny wpływ na sprzedaż we wszystkich segmentach miały również różnice kursowe.

Sprzedaż w segmencie Chemikaliów (obejmującym Petrochemikalia i Półprodukty) spadła o 13% do 2,5 mld euro. Znaczny spadek sprzedaży dotyczył działu Petrochemikalia, natomiast w dziale Półproduktów odnotowano niewielką obniżkę. Wpływ na rozwój sprzedaży miał spadek wolumenów i cen w obu działach.

W porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 169 mln euro, do 306 mln euro. W obu działach odnotowano zmniejszenie zysków, w szczególności w dziale Petrochemikalia. Rozwój EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był w dużej mierze spowodowany niższymi marżami w dziale Petrochemikalia, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty krakingu parowego, jak również niższymi wolumenami w obu działach. Ponadto w obu działach nieznacznie wzrosły koszty stałe. W dziale Petrochemikalia było to w znacznej mierze spowodowane wyższymi kosztami utrzymania, natomiast w dziale Półproduktów negatywny wpływ na koszty stałe miały głównie różnice kursowe.

Sprzedaż w segmencie Materiałów (obejmującym Produkty uszlachetniające i Monomery) wyniosła 2,9 mld euro, co oznacza spadek o 15% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Spadek sprzedaży został odnotowany zarówno w dziale Monomerów, jak i Produktów uszlachetniających. Spowodowany był w szczególności niższymi cenami izocyjanianów w dziale Monomerów.

EBIT spadł w obu działach i wynosi 323 mln euro w porównaniu do 816 mln euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przyczyną były głównie niższe marże w zakresie izocyjanianów w dziale Monomerów. Jeśli chodzi o dział Produktów uszlachetniających, to wyższe marże nie mogły zrekompensować niższych wolumenów, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. 

W segmencie Rozwiązań dla przemysłu (Dyspersje i pigmenty oraz Chemikalia uszlachetniające) sprzedaż wyniosła 2,2 mld euro, co stanowi spadek o 2% w porównaniu do analogicznego kwartału w poprzednim roku. Sprzedaż w dziale Dyspersji i pigmentów uplasowała się na tym samym poziomie, co w pierwszym kwartale 2018 r., podczas gdy sprzedaż w dziale Chemikaliów nieznacznie spadła. Spadek w stosunku do roku poprzedniego był głównie spowodowany przeniesieniem działalności w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody, która wcześniej podlegała pod dział Chemikaliów uszlachetniających, do grupy Solenis.

Zysk EBIT wzrósł o 15% do 264 mln euro. Spowodowane było to głównie znacznym wzrostem EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Chemikaliów uszlachetniających w wyniku wzrostu cen, wolumenów oraz pozytywnych różnic kursowych. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Dyspersji i pigmentów również nieco wzrósł, czego przyczyną był wzrost cen i pozytywne różnice kursowe. EBIT w tym segmencie obejmował dodatkowe zyski osiągnięte w dziale Chemikaliów uszlachetniających wynikające z przeniesienia działalności w zakresie przemysłu chemicznego papieru i wody do grupy Solenis.

Sprzedaż w segmencie Technologii powierzchniowych (Katalizatory, Powłoki i Chemikalia budowlane) wzrosła o 13%, do 3,6 mld euro. Szczególnie duży wzrost sprzedaży odnotowano w dziale Katalizatorów. Ponadto znacznie wzrosła sprzedaż w dziale Chemikaliów budowlanych i uplasowała się na tym samym poziomie co sprzedaż w dziale Powłoki w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży spowodowany był wzrostem cen we wszystkich działach oraz pozytywnymi różnicami kursowymi i wzrostem wolumenów w działach Katalizatory i Chemikalia budowlane.

Zysk EBIT wyniósł 159 mln euro, osiągając tym samym ten sam poziom co w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w dziale Chemikalia budowlane znacznie wzrósł wskutek wyższych marż. W dziale Katalizatorów zyski nieznacznie wzrosły w związku ze wzrostem sprzedaży. Natomiast w dziale Powłok odnotowano znacznie niższy EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Przyczyną tego było osłabienie sektora motoryzacyjnego.

W przypadku segmentu Żywienie i higiena (Produkty do pielęgnacji i higieny osobistej oraz Żywienie i zdrowie) sprzedaż wyniosła 1,6 mld euro, osiągając taki sam poziom jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Znaczny wzrost sprzedaży w dziale Żywienie i zdrowie został zniwelowany przez nieco niższą sprzedaż w dziale Produktów do pielęgnacji i higieny osobistej.

Zysk EBIT, wynoszący 222 mln euro, był o 13% niższy. Było to głównie spowodowane wyższymi kosztami stałymi w dziale Żywienie i zdrowie, w dużej mierze związanymi z odszkodowaniami otrzymanymi w analogicznym kwartale poprzedniego roku za przestoje w produkcji w roku 2017. Ponadto odnotowano spadek marż w branży żywienia zwierząt. W rezultacie zyski działu Żywienie i zdrowie ogólnie znacząco spadły. Spadek ten został zrekompensowany przez znaczny wzrost zysków w dziale Produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. Przyczyną wzrostu były głównie wyższe marże.

Sprzedaż w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa wyniosła 2,6 mld euro, co oznacza wzrost o 53% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Było to spowodowane głównie przez efekty portfelowe wynikające z nabycia znaczących biznesów oraz aktywów firmy Bayer w sierpniu 2018 r. Grupa BASF osiągnęła również wyższy poziom ceny w dotychczasowym biznesie, podczas gdy wolumeny sprzedaży były znacznie niższe, głównie z powodu czynników związanych z pogodą.

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 740 mln euro był o 75% wyższy niż w pierwszym kwartale 2018 r. W dużej mierze było to spowodowane udziałem przejętych biznesów. EBIT obejmował dodatkowe zyski związane ze zbyciem aktywów zgodnie z warunkami narzuconymi przez organy antymonopolowe w ramach nabycia biznesów firmy Bayer. W pierwszym kwartale 2019 r. przekroczyły one dodatkowe opłaty związane z integracją przejętych biznesów.

Wyświetlono: 535

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej