Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Anwil poprawia gospodarkę wodno-ściekową

14.02.2018

W ostatnich kilku latach Anwil zrealizował szereg zadań w obszarze gospodarki wodno - ściekowej, usprawniających funkcjonowanie zakładów we Włocławku.

W ramach przeprowadzonych prac producent nawozów i polichlorku winylu zabudował agregat kogeneracyjny zasilany biogazem produkowanym w oczyszczalni ścieków. Agregat wytwarza energię elektryczną, a ciepło z jego chłodzenia wykorzystywane jest do suszenia osadów. We Włocławku wybudowano również suszarnię osadów, zmniejszając tym samym uwodnienie suszonych osadów z 80% do 10%. Zmniejszenie uwodnienia osadów prowadzi tym samym do zmniejszenia ich masy z 25,00 do 5,55 Mg/d. Łączne nakłady inwestycyjne związane z zabudową agregatu kogeneracyjnego oraz budową suszarni osadów wyniosły 13 mln zł.

Ponadto w spółce wybudowano nowy system odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Wisły, który pozwala na dotrzymanie wymagań określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Budżet tego zadania sięgnął kwoty 5,5 mln zł. Zmodernizowano też zbiornik ścieków końcowych zapewniający pełniejszą dystrybucję i uśrednienie ścieków w zbiorniku. Realizacja tego zadania zapewniła równomierną pracę zbiornika i zwiększyła pewność ruchową oczyszczalni ścieków przemysłowych (koszt wyniósł 1,3 mln zł).

Istotnym przedsięwzięciem była modernizacja układu chłodniczo-freonowego na Wydziale Chlorku Winylu. W ramach tego zadania dokonano wymiany czynnika chłodniczego na propylen, eliminując tym samym negatywny wpływ używanego freonu R-22 na środowisko naturalne. Łącznie Anwil przeznaczył na powyższe inwestycje proekologiczne ponad 160 mln zł.

Jak ujawnia spółka, plany średnio- i długoterminowe zakładają dalszą realizację szeregu zadań i inwestycji dostosowujących ANWIL do stale zaostrzających się przepisów z zakresu ochrony środowiska, ukierunkowanych na zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko. W następnych pięciu latach przedsiębiorstwo planuje przeznaczyć na ten cel ponad 125 mln zł. Spośród przewidywanych inwestycji należy wymieć m.in. budowę nowej instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych, instalację do odzysku chlorku winylu ze ścieków czy też hermetyzację kanalizacji.

Wyświetlono: 745

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej