Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.chemiaibiznes.com.pl


1. Definicje
Chemia i Biznes – platforma biznesowo-informacyjna (nazywana również platformą informacyjną, biznesową, branżową, serwisem, portalem), prowadzona przez EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak. Platforma została stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego. Jej użytkownicy mają ponadto możliwość korzystania z różnych usług dodatkowych, m.in. z Katalogu Firm, ofert pracy, reklamy.
EPS Media – firma EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa, NIP: 546-129-15-64 (zwana również Wydawcą).
Profil – dane firmy umieszczone w Katalogu Firm.
Regulamin – regulamin korzystania z portalu www.chemiaibiznes.com.pl
Umowa – zawarta w formie ustnej lub pisemnej pomiędzy Użytkownikiem a EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak.
Usługa – wszelka działalność świadczona drogą elektroniczną przez EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak.
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy.

2. Warunki korzystania
2.1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2.2. Korzystanie z Serwisu i Usług jest dobrowolne.
2.3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje wszystkie punkty Regulaminu.
2.4. Kopiowanie, powielanie lub zmienianie materiałów umieszczonych w Serwisie jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Niedozwolone jest korzystanie z materiałów prezentowanych w Serwisie w celach zarobkowych. Materiałami są wszystkie informacje, artykuły, analizy, rozmowy oraz wszelkie dane umieszczone w Serwisie.
2.5. Użytkownik może dokonać wydruku prezentowanych w Serwisie materiałów, ale tylko i wyłącznie na swój własny użytek.
2.6. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
2.7. Wszelkie zdjęcia publikowane w portalu pochodzą z materiałów prasowych firm, ze stron internetowych albo zostały nadesłane przez osoby posiadające do nich prawa lub zostały zakupione z serwisu pl.fotolia.com
2.8. W celu realizacji Umów, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez EPS Media danych niezbędnych do realizacji Umowy.
2.9. Wszystkie Usługi w Serwisie (poza wymienionymi w pkt 6) są bezpłatne.

3. Prawa i obowiązki Użytkowników
3.1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych.
3.2. Dane podawane przy zakupie Profilu w Katalogu Firm oraz przy zapisywaniu się na newsletter są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
3.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji dotyczących działalności portalu, nowych Usług w ofercie Wydawcy.
3.4. Użytkownik, który wykupił miejsce w Katalogu Firm, ma prawo do modyfikowania danych, które umieszcza na swoim Profilu.
3.5. EPS Media nie odpowiada za przekazywane i udostępniane dane.
3.6. Użytkownik może do materiałów umieszczonych w Serwisie dodawać komentarze. Komentarze widzą wszyscy pozostali Użytkownicy Serwisu. EPS Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników jako komentarze i zastrzega sobie prawo do ich moderowania.
3.7. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników komentarzy sprzecznych z prawem, nieprawdziwych, wulgarnych, moralnie nagannych, naruszających prawa osób trzecich.
3.8. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników w polu na komentarze treści i przekazów reklamowych.
3.9. Wydawca zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które naruszają pkt 3.7. i 3.8. niniejszego Regulaminu.
3.10. Użytkownik może dodać bezpłatną ofertę do Giełdy Ogłoszeń i Ofert Pracy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkowników towary i usługi.
3.11. Użytkownik może stać się subskrybentem newslettera wysyłanego co tydzień na podany adres e-mailowy. Przy rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, firmy oraz adresu e-mailowego. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

4. Prawa i obowiązki Wydawcy
4.1. EPS Media nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczone w Serwisie, a także za ich utratę w wyniku działania czynników niezależnych od EPS Media.
4.2. Wydawca zastrzega możliwość przerw w dostępie do serwisu, których przyczyną są względy techniczne. Wydawca zobowiązuje się do ograniczenia przerw do minimum.
4.3. EPS Media zastrzega sobie prawo do decyzji o tym, czy określone materiały będą publikowane w Serwisie.
4.4. EPS Media nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe, informacje umieszczone w Katalogu Firm, w zakładkach Giełda Ogłoszeń i Oferty Pracy.
4.5. EPS Media wystawi fakturę VAT w związku z świadczoną na rzecz Użytkownika usługą.

5. Naruszenie Regulaminu
5.1. Nieznajomość Regulaminu i przepisów w nim przytoczonych nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie Regulaminu i przepisów.
5.2. EPS Media ma prawo do dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów.
5.3. Gdy z winy Użytkownika zostaną naruszone prawa osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Gdy osoba poszkodowana domaga się odszkodowania od EPS Media, Użytkownik, który naruszył prawa tej osoby jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez EPS Media.

6. Opłaty
6.1. EPS Media zobowiązuje się do dokładnego określania, które z Usług są płatne. Informacja taka pojawia się przy każdej płatnej usłudze.
6.2. Szczegółowy cennik znajduje się w zakładkach „Reklama” i „Oferta”.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Wydawca może zmienić Regulamin. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania na stronie www.chemiaibiznes.com.pl
7.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3. Regulamin wchodzi w życie 15 grudnia 2009 r.