Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

W jaki sposób Grupa Azoty monitoruje emisje zanieczyszczeń?

14.02.2017
W jaki sposób Grupa Azoty monitoruje emisje zanieczyszczeń?

Grupa Azoty poinformowała, w jaki sposób jej cztery główne spółki: w Tarnowie, Kędzierzynie – Koźlu, Puławach i Policach monitorują poziom emisji do atmosfery.

W tarnowskiej jednostce dominującej Grupy Azoty Grupie wdrożono wiele rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska w obszarze emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki zastosowanym urządzeniom ochrony powietrza możliwe jest zmniejszenie odprowadzanych gazów i pyłów do powietrza. Redukcja emisji pyłu możliwa jest dzięki zastosowaniu płuczek wodnych, cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów z kolei redukcja emisji zanieczyszczeń w gazach możliwa jest dzięki absorberom oraz reduktorom termicznym.

Pomiary emisji oraz pomiary stężeń odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza prowadzone są w Tarnowie na emitorach odprowadzających znaczące ładunki zanieczyszczeń. Pomiary emisji odbywają się w sposób ciągły (elektrociepłownia, instalacja kwasu azotowego dwuciśnieniowego) oraz okresowy na wytypowanych emitorach instalacji technologicznych. Spółka przyznaje, iż w trosce o czyste powietrze systematycznie monitoruje powietrze w pięciu punktach pomiarowych na terenie Tarnowa. Lokalizacja poszczególnych punktów pomiarowych ma na celu objęcie kontrolą szerokiego obszaru, jaki może być poddany oddziaływaniu pyłów i gazów emitowanych z terenu zakładu.

W Kędzierzynie  - Koźlu wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przez instalacje produkcyjne Grupy Azoty ZAK realizowane jest na podstawie posiadanych decyzji pozwoleń zintegrowanych dla instalacji produkcyjnych, instalacji spalania paliw (elektrociepłownia), instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych oraz zgłoszeń dla instalacji, dla których były wymagane (Stacja Uzdatniania Wody, laboratoria na podstawie wcześniejszych przepisów). Źródłami emisji w spółce są instalacje produkcyjne, instalacja spalania paliw (elektrociepłownia), dygestoria w laboratoriach, składowisko odpadów poremontowych i komunalnych oraz instalacja oczyszczania ścieków przemysłowych.

Monitorowanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza realizowane jest poprzez pomiary ciągłe emisji (elektrociepłownia, instalacja produkcji kwasu azotowego), pomiary okresowe emisji (istotne emitory instalacji produkcyjnych) oraz bilanse ładunków. Eksploatacja instalacji odbywa się łącznie z pracą urządzeń ochronnych, które zapewniają maksymalną sprawność usuwania emitowanych zanieczyszczeń.

Jeśli chodzi o puławską część Grupy Azoty, to prowadzi ona monitoring emitowanych zanieczyszczeń do powietrza w sposób ciągły (elektrociepłownia, Instalacja Kwasu Azotowego) oraz w sposób okresowy (pozostałe instalacje). Spółka wykonuje monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza. Odbywa się on w ośmiu punktach pomiarowych usytuowanych wokół zakładu i obejmuje pomiar dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz amoniaku. Dodatkowo w 11 punktach prowadzone są pomiary w wodach opadowych w zakresie azotu amonowego, azotanowego, azotynowego oraz siarczanów i opadu pyłu.

Z kolei w Grupie Azoty Police monitoring emitowanych zanieczyszczeń do powietrza następuje w sposób ciągły (elektrociepłownia II oraz instalacja do produkcji bieli tytanowej) oraz w sposób okresowy (pozostałe instalacje). Spółka prowadzi również monitoring stężeń jakości powietrza. Odbywa się on w trzech punktach pomiarowych usytuowanych wokół zakładu. Pomiary wykonywane są dla dwutlenku siarki i amoniaku w układzie ciągłym jako stężenia 24-godzinne. Monitoring pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, co stanowi podstawę do działań zmierzających do ograniczenia emisji pyłów i gazów do powietrza.

 

Wyświetlono: 534

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej