Artykuły - Przemysł chemiczny

Podnoszenie efektywności energetycznej przemysłu jest pilnie wymagane

13.02.2017
Autor: Renata Auchimik, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Podnoszenie efektywności energetycznej przemysłu jest pilnie wymagane

Efektywność energetyczna należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w przemyśle chemicznym.

Uwarunkowania polityczno-formalne

Poprawa efektywności energetycznej traktowana jest w sposób priorytetowy w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku”, gdyż postęp w tej dziedzinie jest kluczowy dla realizacji wszystkich pozostałych celów. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej ograniczają konsumpcję paliw i energii. Szacuje się, że zwiększenie oszczędności energii o każdy 1% prowadzi do zmniejszenia importu gazu o 2,6%.

Skuteczne wdrożenie działań proefektywnościowych dodatkowo ogranicza też negatywny wpływ energetyki na środowisko oraz pośrednio przyczynia się do rozwoju innowacyjności dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i procesowych. Suma tych efektów prowadzi do poprawy konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Już w 2007 r. Rada Europejska przyjęła ambitne cele na 2020 r. w zakresie energii i zmiany klimatu. To ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej na poziomie 20%. Realizacja celu dotyczącego efektywności energetycznej zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 r. w stosunku do scenariusza odniesienia business as usual.

W Dyrektywie EED o efektywności energetycznej (2012/27/UE) po raz pierwszy wyraźnie zdefiniowano i ilościowo określono unijny cel. Według prognoz z 2007 r. zużycie energii pierwotnej w Unii Europejskiej w 2020 r. będzie wynosiło 1842 Mtoe. Po przystąpieniu Chorwacji do Unii, cel obniżenia o 20% został dostosowany i wskazuje na zużycie energii nie większe niż 1483 Mtoe energii pierwotnej lub nie większe niż 1086 Mtoe energii końcowej. Stanowi to punkt wyjścia do osiągnięcia dalszej poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 27% w 2030 r., z możliwością podniesienia celu do 30%.

Dyrektywa EED zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia krajowych orientacyjnych wartości docelowych poprawy efektywności energetycznej, które mogą być oparte na różnych wskaźnikach (zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność). Polska zaproponowała wartość docelową oszczędności energii pierwotnej na poziomie 96,4 Mtoe w 2020 r., wobec przewidywanego zużycia w scenariuszu odniesienia na poziomie 110 Mtoe.

Przepisy Dyrektywy EED i przepisy prawa polskiego obejmują praktycznie wszystkie obszary aktywności gospodarczej oraz społecznej państwa. Choć największy potencjał w zakresie oszczędności energii przedstawiają budownictwo oraz transport, to realizacja celów dotyczy również każdego etapu łańcucha energetycznego i ma prowadzić do poprawy sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Środki efektywności energetycznej w przemyśle koncentrują się głównie na wymogach dotyczących urządzeń przemysłowych, dążeniu do wprowadzania audytów energetycznych i systemów zarządzania energią oraz lepszego informowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Mechanizm wsparcia działań proefektywnościowych

Nowa ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej implementuje do polskiego prawodawstwa dyrektywę EED 2012/27/UE i określa zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Jeśli ich nie posiadają, wówczas muszą wnieść specjalną opłatę zastępczą. Ustawa wprowadza również nowy rozdział, w którym określone są zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Wyświetlono: 234

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej