Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Jak wyglądają wydatki firm chemicznych na działania B+R?

03.02.2017

W branży chemicznej rosną nakłady wewnętrzne firm na działalność badawczo – rozwojową, tak samo, jak i liczba osób zajmujących się w nich tego rodzaju aktywnością. Co ciekawe jednak, nie wszystkie firmy tworzące przemysł chemiczny posiadają własne strony internetowe.

Główny Urząd Statystyczny podał szereg informacji odnoszących się do techniki i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rodzimym przemyśle. Badanie zawiera także szczegółowe dane na temat przemysłu chemicznego.

Przede wszystkim dowiadujemy się z niego, że nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw chemicznych na działalność badawczą i rozwojową wyniosły wedle najnowszego badania 244,1 mln zł (rok wcześniej było to 135,1 mln zł). Same inwestycje to kwota 66,6 mln zł (31,5 mln zł rok wcześniej). Z budżetu państwa do firm chemicznych na działalność B+R trafiło 18,4 mln zł (6,3 mln zł w roku wcześniejszym), a ze środków pozabudżetowych - 225,7 mln zł (128,9 mln zł rok wcześniej). Stopień zużycia aparatury naukowo – badawczej w przemyśle chemicznym GUS ocenia aktualnie na 71,9% (przed rokiem było to 54,6%).

Osób zatrudnionych w działalności badawczo – rozwojowej jest w polskiej chemii 1534. To wzrost o 529 osób względem roku wcześniejszego. Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw chemicznych innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych i procesowych wynosi, wedle metodologii stosowanej przez GUS, 64,6% ogółu wszystkich polskich przedsiębiorstw chemicznych.

Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych wyniosły w ostatnim badanym roku 1,08 mld zł. Interesujące jest jednak to na co dokładnie szły wydatki spółek chemicznych w kontekście rozwijania innowacyjności. I tak na ściśle pojmowaną działalność badawczą i rozwojową przeznaczyły one kwotę 192 mln zł; na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych i oprogramowania – 33 mln zł; na budynki i budowle oraz grunt – 161 mln zł; na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu - 647 mln zł; z kolei na szkolenie personelu i na marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów – 52,5 mln zł.

Skąd firmy mają pieniądze na finansowanie prac B+R? W większości są to źródła własne - 69,2%, następnie zaś środki pozyskane z zagranicy – 7,8%; kredyty bankowe – 9,3% oraz pozostałe źródła - 13,7%.

Warto też odnotować, że w krajowej chemii zmniejsza się udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w łącznych przychodach netto ze sprzedaży. W latach 2008 – 2010 wynosiły one 10,2%, w latach 2011 – 2013 było to 11,1%, a po 2013 r. jest to już tylko 9,8%.

Wszystkie badane przedsiębiorstwa chemiczne posiadają dostęp do internetu, przy czym jednak do szerokopasmowego – 98,9%, a do mobilnego – 81,5%. Jednocześnie jednak własną stronę internetową posiada 88,9% firm.

Wyświetlono: 499

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej