Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Jak Grupa Azoty postępuje ze ściekami?

25.01.2017
Jak Grupa Azoty postępuje ze ściekami?

Grupa Azoty poinformowała, w jaki sposób radzi sobie z problemem ścieków. W wyniku prowadzonych przez firmę procesów produkcyjnych generowane są bowiem ścieki, które można podzielić na technologiczne, bytowe, a także wody pochłodnicze i wody opadowe.

Każda z czterech największych spółek tworzących Grupę Azoty ma swój własny sposób postępowania ze ściekami.

W Tarnowie podziemną kanalizacją przemysłową oraz rurociągami umieszczonymi na estakadach trafiają one do oczyszczalni. W zależności od ich specyfiki kierowane są w celu oczyszczenia do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) i Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ). Do Centralnej Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe wraz ze ściekami socjalnymi, gdzie są oczyszczane przy użyciu procesów mechaniczno - chemicznych. Z kolei do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe zawierające substancje biologicznie rozkładalne. Ten rodzaj ścieków jest dodatkowo przesyłany do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Z kolei wody opadowe i pochłodnicze z terenu tarnowskich zakładów odprowadzane są oddzielnym kolektorem poprzez zbiornik retencyjny i przelew „Sutro” do wód powierzchniowych rzeki Dunajec.

Tarnowska część firmy jest też przygotowana na wypadek ewentualnej awarii. W celu zapobiegania przedostaniu się zanieczyszczeń dysponuje bowiem możliwością całkowitego zamknięcia przez zasuwę odpływu z kolektora wód opadowych i przepompowanie całej objętości ścieków do Centralnej Oczyszczalni. W spółce istnieje również możliwość przekazania całej objętości generowanych ścieków do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów. Parametry ścieków monitorowane są na bieżąco w poszczególnych punktach sieci kanalizacyjnej za pomocą automatycznych analizatorów. Na bieżąco z określoną częstotliwością prowadzone są też analizy laboratoryjne zanieczyszczeń w ściekach.

W Kędzierzynie – Koźlu działa z kolei układ oczyszczania ścieków, na który składają się lokalne podczyszczalnie, Centralna Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków, Centralna Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków oraz Oczyszczalnia „Piskorzowiec”. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Odry. Celem ograniczenia zużycia poboru wód w spółce funkcjonuje układ zawrotu wód z kanalizacji deszczowej do produkcji wody przemysłowej. Wody te, na ogół wspólnie z częścią ścieków oczyszczonych, kierowane są do stacji uzdatniania wody przemysłowej. Atutem w zakresie gospodarki ściekami jest wieloetapowy i systematycznie modernizowany układ oczyszczania i odprowadzania ścieków, dzięki któremu Grupa Azoty ZAK jest samowystarczalna w zakresie oczyszczania ścieków. Prowadzi również stały monitoring odprowadzanych ścieków, zarówno w zakresie ich ilości, jak i jakości.

W Grupie Azoty Puławy ścieki w zależności od swego rodzaju oczyszczane są w Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych (oczyszczanie mechaniczno - chemiczne), Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych (oczyszczanie biologiczne), Fekalnej Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych (oczyszczanie biologiczne) oraz lokalnych podczyszczalniach. Wszystkie strumienie ścieków generowanych przez spółkę z Puław trafiają następnie do ostatniego elementu systemu oczyszczania ścieków, tj. stawu III stopnia oczyszczania biologicznego. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika, czyli rzeki Wisły.

W Policach natomiast działa zakładowa oczyszczalnia ścieków. Obok ścieków przemysłowych oczyszcza się tam również ścieki bytowe, odcieki ze składowisk odpadów oraz ścieki komunalne z miasta i gminy Police (poddawane wstępnemu oczyszczeniu w miejskiej podczyszczalni i kierowane do oczyszczalni zakładowej). Stosowana w polickiej spółce technologia oczyszczania ścieków jest wymieniana w branżowym dokumencie BAT jako jedna z najlepszych dostępnych technik. Polega ona na ich neutralizacji mlekiem wapiennym, napowietrzaniu, koagulacji, sedymentacji, odwirowaniu i doczyszczeniu w warunkach naturalnych oddzielonego ścieku w zbiornikach retencyjno – uśredniających.

Wyświetlono: 893

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej