Artykuły - Przemysł detergentowy

Immobilizacja mikrobiocydów

11.05.2017
Autor: Justyna Brycka, MDA Sp. z o.o. i Adrianna Szulc, Wydział Chemii UAM
Immobilizacja mikrobiocydów

Biosfera jest miejscem życia dla ponad 8,3 mln gatunków organizmów, spośród których niezwykle istotną grupę stanowią mikroorganizmy. W porównaniu do populacji ludzi, jest ich ponad tryliard razy więcej, tj. ok. pięć kwintylionów.

Dla człowieka i jego środowiska mikroorganizmy mają znaczenie ambiwalentne. Z jednej strony odgrywają fundamentalną rolę w obiegu pierwiastków, żyzności gleby, procesach trawiennych, produkcji żywności i farmaceutyków oraz biodegradacji odpadów, z drugiej natomiast strony, flora patogenna jest przyczyną wielu ciężkich schorzeń i zejść śmiertelnych zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt.

Według Amerykańskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention), każdego roku na choroby układu pokarmowego, wywołane infekcjami bakteryjnymi, choruje ok 9,4 mln Amerykanów. Z kolei zakażenia szpitalne w USA wywołane przez drobnoustroje są bezpośrednią lub pośrednią przyczyną śmierci 100 tys. osób. Na podstawie danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Center for Disease Control and Prevention) szacuje się, że rocznie ponad 4100 tys. hospitalizowanych osób ulega zakażeniom szpitalnym, spośród których 37 tys. umiera bezpośrednio w wyniku infekcji, a dalsze 110 tys. wskutek powikłań poinfekcyjnych. Drobnoustroje patogenne powodują również straty w opłacalności produkcji zwierzęcej wynikającej nie tylko z padnięć zwierząt, ale również z obniżenia ich dobrostanu. Ponadto aktywność drobnoustrojów jest przyczyną biodeterioracji materiałów technicznych. Korozja mikrobiologiczna drewna, betonu, stali, farb oraz niemalże wszystkich innych materiałów technicznych jest przyczyną strat, które w Polsce corocznie sięgają kilku procent PKB. Początkiem procesu biodeterioracji jest kolonizacja środowiska przez drobnoustroje, głównie bakterie i grzyby. Zahamowanie tego procesu wymaga zastosowania środków chemicznych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, tj. inhibitorów biodeterioracji.

Redukcja zanieczyszczeń mikrobiologicznych
Wynika stąd, że zarówno z punktu widzenia ochrony zdrowia, jak i z ekonomicznego punktu widzenia, niezmiernie ważne jest ograniczenie populacji drobnoustrojów do poziomu niestwarzającego zagrożenia. W celu redukcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych do bezpiecznego poziomu stosuje się metody fizyczne, biologiczne i chemiczne. W metodach fizycznych wykorzystuje się przede wszystkim promieniowanie nadfioletowe i promieniowanie gamma, gazową plazmę, temperaturę, zarówno bardzo wysoką, jak i bardzo niską, pole elektryczne o dużym natężeniu, pole magnetyczne o dużym natężeniu oraz wysokie ciśnienie. W metodach biologicznych służących do ograniczenia ilości organizmów szkodliwych stosuje się niektóre, bezpieczne szczepy bakterii oraz ich metabolity. Jednakże największe znaczenie, z uwagi na skuteczność biobójczego działania oraz bezpieczeństwo stosowania, mają metody chemiczne, w których wykorzystuje się mikrobiocydy, tj. związki chemiczne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Związki te stosuje się zarówno jako środki dezynfekujące, czyli substancje redukujące populację drobnoustrojów do poziomu niestwarzającego zagrożenia na powierzchniach nieożywionych, jak również antyseptyki, tj. substancje obniżające do bezpiecznego poziomu ilość drobnoustrojów na powierzchniach ożywionych. Substancjami aktywnymi o działaniu przeciwdrobnoustrojowym w preparatach biobójczych są przede wszystkim: związki fenolowe, związki halogenowe, związki utleniające, alkohole, aldehydy, kwasy i ich pochodne, związki azotu i fosforu, związki nieorganiczne i metaloorganiczne, związki nieklasyfikowane. Roztwory wodne środków biobójczych mają swoje zalety, ale mają też swoje ograniczenia. Zaletą wodnych roztworów biocydów jest szybkość działania, szerokie spektrum aktywności biobójczej, stosunkowo długa trwałość koncentratów. Wadą mogą być natomiast właściwości korozyjne, dezaktywacja w obecności substancji organicznych, mała tolerancja wobec twardej wody, krótka trwałość roztworów wodnych (np. związki halogenowe czy związki utleniające).

Wyświetlono: 996

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej