Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty czuła na zmiany legislacji

12.09.2017

Grupa Azoty poinformowała o ryzyku wdrożenia lub zaostrzenia regulacji prawnych, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, które mogłyby ograniczyć stosowanie jej produktów.

Spółka przekonuje, iż monitoruje w sposób ciągły nowe wymagania i systematycznie wprowadza je do stosowania. Uczestniczy także w pracach konsorcjów rejestracyjnych, stowarzyszeniach europejskich oraz współpracuje z krajowymi instytucjami, aby na bieżąco reagować na pojawiające się zmiany w aktach prawnych. Niemniej wpływ uregulowań prawnych na prowadzoną działalność i wprowadzane na rynek produkty wciąż jest znaczący.

Obecnie Grupa Azoty zajmuje się identyfikacją ryzyk wynikających z projektu nowego Rozporządzenia Nawozowego Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie nawozów. Nowy dokument ma na celu realizację zasad pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Propozycja zakłada niezakłócony przepływ towarów na jednolitym rynku UE poprzedzony obligatoryjną harmonizacją produktów nawożących (oznakowanie CE).

Wniosek Komisji Europejskiej obejmuje m.in. stosowanie odpadów organicznych i bioodpadów jako surowców oraz odzysk cennych składników w produkcji nawozowej. W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony gleby nowe przepisy będą stosowane do wszystkich rodzajów nawozów. Rozporządzenie ma wprowadzić rygorystyczne limity dla zanieczyszczeń metalami ciężkimi, w tym kadmu w nawozach z fosforem. Według założeń Komisji Europejskiej, ma to zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Ponadto UE chce w ten sposób doprowadzić do uniezależnienia przemysłu nawozowego od importu surowców fosforonośnych.

Grupa Azoty informuje, iż prowadzi bardzo intensywne działania dotyczące zapisów tego rozporządzenia. Powołany specjalny zespół ekspertów bierze w nich udział i aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych. Grupa Azoty, wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Nawozów Fosforowych, jest w stałym kontakcie z kluczowymi posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami rządu polskiego w Radzie UE, a także prowadzi rozmowy z wnioskodawcami – przedstawicielami Komisji Europejskiej. W swoich działaniach dąży do tego, aby wprowadzić zapis mówiący o obecności kadmu w wysokości 80 mg na kilogram pięciotlenku fosforu w nawozach (P2O5), gdyż osiągnie to z jednej strony cel ekologiczny Komisji, a z drugiej pozwoli przemysłowi na dostosowanie się do nowych limitów i wdrożenie nowej technologii. Równolegle Grupa Azoty podejmuje działania wspólnie z instytutami naukowymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii usuwania metali ciężkich ze strumieni nawozowych.

Trwają też prace zmierzające do wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany Dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 – Dyrektywy NEC). Projekt zakłada konieczność zmniejszenia emisji m.in. amoniaku. Oznaczać to będzie nałożenie obowiązków na sektor rolny związanych z emisją amoniaku z zastosowanych nawozów mineralnych zależnie od ich rodzaju i dotyczyć będzie w większej mierze postaci amonowych niż saletrzanych, w tym najbardziej mocznika.

Dodatkowo monitorowaniu Grupy Azoty podlegają inne kwestie związane z regulacjami unijnymi, np. umowy o wolnym handlu (DCFTA Ukraina, TTIP).

Wyświetlono: 322

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej