Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

ECHA chce zmniejszyć ryzyko stosowania chemikaliów

21.07.2017

Podstawowym powodem istnienia Europejskiej Agencji Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach jest jak najbardziej dokładna ocena ryzyka i zapewnienie bezpieczniejszego stosowania chemikaliów. Agencja poinformowała o pracach wykonanych w minionym roku, które miały na celu przybliżyć ją do wypełnienia postawionych jej zadań.

W 2016 r. Europejska Agencja Chemikaliów poczyniła postępy w zakresie wdrażania swojej zintegrowanej strategii regulacyjnej, która ma przyczynić się do osiągnięcia celu w postaci zrównoważonego zarządzania chemikaliami, czyli zapewnienia do 2020 r., aby chemikalia były produkowane i stosowane w sposób prowadzący do minimalizacji ich szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko. Zarówno dokumentacja, jak i ocena substancji są niezbędne do wdrożenia tej strategii. Są to procesy prowadzące do tego, aby dane prezentowane przez rejestrujących były wystarczające do prawidłowej klasyfikacji i oznakowania, oceny ryzyka oraz do stwierdzenia, czy potrzebne są środki zarządzania ryzykiem poprzez regulacje. Ustalanie substancji priorytetowych do oceny oraz wybór do oceny substancji mogących wzbudzać obawy opierają się obecnie na powszechnej kontroli przesiewowej, która służy również do identyfikowania substancji priorytetowych w odniesieniu do środków zarządzania ryzykiem poprzez regulacje.

W ubiegłym roku ECHA, zgodnie ze strategią, skupiała się na sprawdzaniu zgodności rejestracji substancji wyprodukowanych w Europie lub importowanych do Europy w ilościach powyżej 100 ton rocznie, które to substancje mogą wymagać oceny lub środków zarządzania ryzykiem. Na podstawie strategii regulacyjnej, oceny koncentrowały się na wymaganiach wyższego rzędu w zakresie informacji dotyczących zdrowia ludzi i norm środowiskowych istotnych dla identyfikacji substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość) oraz PBT/vPvB (bardzo trwałych, wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji oraz silnie toksycznych).

Spośród ocen przeprowadzonych w ubiegłym roku aż 156 (85%) dotyczyło dokumentacji substancji priorytetowych. Stanowiło to znaczny wzrost (ponad 50%) w porównaniu z 2015 r., który to rok był pierwszym dla wdrażania strategii regulacyjnej. Tegoroczne prace obejmowały ocenę ponad 1,2 tys. punktów końcowych wyższego rzędu dla zdrowia ludzi i środowiska.

W wyniku przeprowadzonych ocen wystosowano 805 standardowych wezwań do udzielenia informacji w projektach decyzji, z czego 550 dotyczyło punktów końcowych wyższego rzędu dla zdrowia ludzi i środowiska. Wyniki te potwierdzają istnienie istotnych luk w danych w dokumentacji substancji mogących wzbudzać poważne obawy.

W 2016 r. ECHA zakończyła łącznie 184 nowe sprawdzenia zgodności. Spośród nich w 168 przypadkach (91%) opracowano projekt decyzji, a w 16 przypadkach (9%) nie podjęto dalszych działań. Wynik ten odzwierciedla jedynie skuteczność kontroli przesiewowej i wyboru dokumentacji oraz nie może być bezpośrednio wykorzystany do oceny ogólnego poziomu zgodności wszystkich dokumentacji rejestracyjnych.

W przypadku 152 dokumentacji ECHA przyjęła decyzje, głównie na podstawie projektów decyzji wydanych w 2015 r. Decyzje te zawierały 597 standardowych wezwań do udzielenia informacji. Przypadki niezgodności, których najczęściej dotyczyły te decyzje obejmowały toksyczność rozwojową, krótko- i długoterminową toksyczność dla organizmów wodnych, identyfikację i skład substancji, mutagenność lub genotoksyczność oraz kwestie związane z raportami bezpieczeństwa chemicznego, w tym pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL), przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) oraz ocenę PBT.

W odniesieniu do rozporządzenia REACH i programu prac ECHA na 2016 r. osiągnięto ważny etap – wszystkie propozycje przeprowadzenia badań przedstawione w dokumentach rejestracyjnych z 2013 r. zostały rozpatrzone do 1 czerwca 2016 r., zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH. W ubiegłym roku ECHA przeanalizowała 164 propozycje przeprowadzenia badań i wydała 133 projekty decyzji w sprawie propozycji przeprowadzenia badań zawierające 325 standardowych wezwań do udzielenia informacji.

ECHA przyjęła ponadto 116 decyzji, zawierających 260 standardowych wezwań do udzielenia informacji.

Wyświetlono: 482

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej