Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CBA kontrolowało Grupę Azoty

16.08.2017

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o wynikach kontroli związanej z działalnością spółek Skarbu Państwa. Jedną z badanych spółek była Grupa Azoty.

Biuro przeprowadziło kontrolę rozporządzania mieniem w zakresie umów na wybrane usługi zlecane przez Grupę Azoty. W przypadku trzech z nich, zawartych z jednym kontrahentem, stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono m.in., iż daty zawarcia umów były wcześniejsze niż daty akceptacji treści umów przez upoważnionych pracowników, co może oznaczać, że umowy podpisano przed uzyskaniem stosownych aprobat wewnętrznych. Ponadto, w odniesieniu do aneksu, brak było karty akceptacji Projektu aneksu, co uniemożliwiło ustalenie, kto i w jakiej dacie zaaprobował zmianę warunków umowy polegającą na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy z kwoty nieprzekraczającej 600 tys. zł do kwoty 2,4 mln zł, przy jednoczesnym skróceniu okresu obowiązywania umowy.

Dalej – nie wskazano Grupy Azoty, jako podmiotu, któremu przysługiwać powinny prawa do domen internetowych rejestrowanych przez kontrahenta w ramach umowy ze spółką. Zaniechano sprawdzenia, na kogo domeny zostały zarejestrowane, jak również nie zachowano obowiązku sporządzania pisemnych kosztorysów stanowiących podstawę nabycia przez Grupę Azoty autorskich praw majątkowych, m.in. do znaku słowno-graficznego/logotypu Grupy Azoty.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą Dyrektor Biura Korporacyjnego Public Relations Grupy Azoty oraz byłego Dyrektora Zarządzającego Centrum Korporacyjnym Grupy Azoty, polegającego na tym, że narazili spółkę na powstanie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 1,1 mln zł. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Stwierdzono również niekorzystne rozporządzanie mieniem przez byłego prezesa i wiceprezesa zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Oto bowiem zamiast skorzystać z przysługujących uprawnień gwarancyjnych zawarli oni umowy z innymi podmiotami, czym narazili spółkę na nieuzasadnione koszty i powstanie szkody w wysokości ponad 300 tys. zł. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomiono Prokuraturę Okręgową w Kielcach, która wszczęła śledztwo.

Wyświetlono: 477

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej