Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Aktywna rola PlasticsEurope Polska w dyskusji na temat circular economy

06.10.2017

Stowarzyszenie PlasticsEurope bierze aktywny udział w dyskusji na temat projektu o gospodarce o obiegu zamkniętym, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, komunikując najważniejsze postulaty branży tworzyw sztucznych.

Ponad dwa lata temu Komisja Europejska zgłosiła propozycje pakietu ustaw mających na celu przeorientowanie europejskiej gospodarki z modelu liniowego (produkcja – użytkowanie – unieszkodliwienie odpadu) na model gospodarki o obiegu zamkniętym („Circular economy”), w którym surowce, materiały i produkty będą wykorzystywane w stopniu dużo większym niż dotychczas, m.in. poprzez ponowne wielokrotne użycie, naprawy, recykling, odzysk. Ważnym elementem takiego podejścia jest odpowiednie wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu, co pozwoli zmniejszyć zużycie surowców do produkcji oraz zwiększyć strumień odpadów do odzysku i recyklingu. Wyroby z tworzyw sztucznych, w wielu zastosowaniach wręcz niezbędne, zostały zaliczone przez Komisję Europejską do obszarów priorytetowych z punktu widzenia powodzenia transformacji gospodarki.

- Idea transformacji gospodarki w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania zasobów ma pełne poparcie przemysłu tworzyw sztucznych. Przede wszystkim zwracamy uwagę, że ocena „ekologiczności” materiału i wyrobu musi opierać się na zasadach zdefiniowanych w regułach zrównoważonego rozwoju, a więc musi uwzględniać wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Kwestia odpadów tworzyw sztucznych i ich wartości, której nie należy marnować doskonale wpisuje się w ideę GOZ, a branża tworzyw sztucznych od dawna postuluje zakaz składowania odpadów tworzyw, wskazując, że 100% odpadów powinno zostać odzyskane i zawrócone do gospodarki. Podkreślamy także, że choć recykling odpadów tworzyw jest rekomendowaną opcją ich zagospodarowania, to jednak dla niektórych odpadów koszty ekonomiczne i obciążenie środowiska podczas przygotowania do recyklingu i samego recyklingu są tak wysokie, że ekologicznie i ekonomicznie uzasadniony jest obecnie odzysk energii zawartej w tego typu odpadach. Te ograniczenia recyklingu bezpośrednio wpływają na cele dotyczące poziomów recyklingu do osiągnięcia w latach 2025 i 2030, co należy uwzględnić przy ustalaniu konkretnych wartości procentowych. Te i inne argumenty Fundacja przedstawiała podczas specjalistycznych konferencji i spotkań, w tym podczas trzech warsztatów, zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska, czy podczas spotkań organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, które w Polsce koordynuje działania administracji w zakresie GOZ. Uwagi do propozycji pakietu GOZ były komunikowane także poszczególnym polskim eurodeputowanym pracującym w dwóch komisjach Parlamentu Europejskiego: ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) oraz ITRE (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii). Stanowisko na temat GOZ było również wielokrotnie przez nas przedstawiane na forum branży odpadowej podczas licznych spotkań i konferencji branżowych – tłumacza przedstawiciele Fundacji PlasticsEurope Polska.

Organizacja ta na bieżąco monitoruje również projekty aktów prawnych, które bezpośrednio mogą wpływać na branżę tworzyw sztucznych, takie jak np. akty wykonawcze do już wdrożonych ustaw regulujących gospodarkę odpadami. Opiniowane przez nią dokumenty dotyczyły m.in. standardów selektywnej zbiórki odpadów, stawki opłaty recyklingowej dla lekkich torebek, warunków poprawy recyklingu odpadów tworzyw sztucznych poprzez lepsze powiązanie regulacji dotyczących odpadów i chemikaliów oraz poprawy warunków funkcjonowania rynku dla recyklatów tworzyw sztucznych.

Wyświetlono: 410

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej